TOMO STUPURIO

PRETENDENTO UŽIMTI ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS,

VEIKLOS PROGRAMA

VIZIJA: Alytaus sporto ir rekreacijos centras, regioninis sporto ir rekreacijos lyderis.

MISIJA: Tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą sporto, kultūros, socialinę, mokslo,

švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo veiklą ir viešai teikti šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

ORGANIZACINĖS ELGSENOS VERTYBĖS

Bendradarbiavimas

Organizacijos veikloje vadovaujamės atsakomybės, klausymosi, abipusio supratimo ir bendradarbiavimo nuostatomis.

Lygios galimybės visiems

Organizacijoje laikomės lygių galimybių visiems nuostatų.

Etika

Organizacinėje veikloje mandagus tarpusavio bei su kitais asmenimis elgesys yra esminis.

Asmeninis tobulėjimas

Tikime, jog sporto poveikis augančiai asmenybei, jos socialiniams įgūdžiams yra itin reikšmingas taip pat siekiame asmeninio tobulėjimo ir darbinėje aplinkoje, bei profesinėje veikloje.

Galimybės pasireikšti asmeniniams ir profesiniams gebėjimams.

Siekiame palankiausių galimybių pasireikšti profesiniams personalo bei sportininkų gebėjimams.

Pagarba sau ir kitiems.

Siekiame, jog kiekvienas asmuo, dalyvaujantis Alytaus sporto ir rekreacijos centro veikloje, didžiuotųsi savo asmeniniu indėliu ir kad yra Alytaus savivaldybės bei Lietuvos Respublikos pilietis. Tikime, jog Alytaus bei kitų piliečių tarpusavio pagarbos vertybės yra ypatingai svarbios.

PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

1. Užtikrinti talentingų sportininkų rengimą ir atstovavimą Alytaus miestui, šaliai svarbiausiose šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose.

 • Sudaryti sąlygas sporto auklėtiniams tinkamai pasirengti ir dalyvauti respublikinėse, bei tarptautinėse pirmenybėse.
 • Atnaujinti sporto inventorių sportininkams ir kai kuriuos sportinio rengimo objektus.

Rodiklis, pagal kurį vertinama ši veiklos kryptis

I. Parengtų sportininkų nacionalinėms rinktinėms skaičius. Tiek sportininkų, tiek ir trenerių dalyvavimas Europos, Pasaulio čempionatuose, Olimpinėse žaidynėse. Iškovotų medalių skaičius.

II. Dalyvavimas respublikinėse pirmenybėse ir iškovotų medalių skaičius.

2. Sudaryti sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią bendruomenę.

Pagal kompetenciją įgyvendinamos XVI Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų veiklos IV prioriteto „Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinant kokybę ir prieinamumą“

 • Kurti palankią aplinką ir galimybes sportuoti visiems, siekti bendruomenės gerovės kūno kultūra ir sportu stiprinant žmonių sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną, organizuoti kūno kultūros, neprofesionalaus sporto ir poilsio renginius įvairaus amžiaus žmonėms.
 • Baigti rekonstruoti 2 modernius ir tarptautinius standartus atitinkančius sporto ir sveikatingumo objektus (sporto ir rekreacijos centro, mini daugiafunkcinę, dirbtinės dangos futbolo aikštelę, dviračių bazę).
 • Dalyvauti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto organizacijų programose bei projektuose.
 • Dalyvauti projektuose, skirtuose vaikų, jaunimo, senjorų fiziniam aktyvumui ir sveikai gyvensenai skatinti.

Rodiklis pagal kurį vertinamas ši veiklos kryptis

I. Programos metu savivaldybėje įrengtų universalių dirbtinės dangos ir kitų sporto objektų skaičius.

II. Programų, projektų, konkursų skaičius kuriose dalyvavo ASRC skirtų vaikų, jaunimo, senjorų ir kitų socialinių grupių fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimui, skaičius.

III. Sportuojančių ir besimankštinančių Alytaus miesto savivaldybės gyventojų dalis (procentais).

3. Sudaryti sąlygas kultūrinių renginių pritraukimui ir organizavimui.

 • Kurti palankią aplinką ir galimybes Alytaus miesto gyventojų kultūrinės, socialinės veiklos bei laisvalaikio užimtumo poreikiams tenkinti.
 • Sportinių renginių pritraukimas ir organizavimas.
 • Kultūrinių renginių pritraukimas ir organizavimas.

Rodiklis pagal kurį vertinamas ši veiklos kryptis

I. Miesto, respublikinių, tarptautinių sportinių renginių skaičius.

II. Miesto, respublikinių, tarptautinių kultūrinių renginių skaičius.

STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA

Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti šaliai bei Alytaus miestui įvairaus rango varžybose: Olimpinėse žaidynėse, Pasaulio, Europos čempionatuose ir šalies čempionatuose, kituose tarptautiniuose ir nacionaliniuose renginiuose bei teikti sporto bei rekreacijos paslaugas Alytaus miesto visuomenei.

STRATEGINIŲ PROGRAMOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

VEIKLOS KONTEKSTAS

Kūno kultūros ir sporto sritis įgauna vis didesnę svarbą Europos Sąjungoje. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, sportas oficialiai pateko į Europos Sąjungos kompetencijos sritį. Sutartis numato, kad Europos Sąjunga savo veiksmais sieks plėtoti europinę pakraipą sporto srityje, skatinant teisingumą bei atvirumą sporto varžybose ir už sportą atsakingų organizacijų bendradarbiavimą, saugant sportininkų, ypač pačių jauniausių, fizinį ir moralinį integralumą.

Viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras yra Alytaus miesto savivaldybės įstaiga, dalyvauja vykdant Lietuvos Respublikos politiką kūno kultūros ir sporto srityje. Alytaus sporto ir rekreacijos centro veikla bei plėtra vykdoma vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais (Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymu, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, 2011–2020 metų valstybinė sporto plėtros strategija ir kt.); Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis: Europos konvencija dėl žiūrovų brutalaus elgesio per sporto varžybas ir ypač per futbolo rungtynes, Antidopingo konvencija ir jos papildomas protokolas, Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija. Alytaus sporto ir rekreacijos centro programa įgyvendinama XVI Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų veiklos IV prioriteto „Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinant kokybę ir prieinamumą“ 4.6 kryptis „Lietuvos gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“. Siekiama didinti galimybes sportuoti visiems Alytaus misto bendruomenės, bei regiono gyventojams, ypač vaikams ir jaunimui, pirmiausia užtikrinant prieigą naudotis sporto infrastruktūra.

Remiantis valstybės politikos nuostatomis teigiama, jog valstybės investicijos, kartu su miestų ir rajonų savivaldybėmis, bus ir toliau skiriamos modernių, tarptautinius standartus atitinkančių sporto ir sveikatingumo centrų statybai, miestų stadionų rekonstrukcijai, universalių dirbtinės dangos sporto aikštelių įrengimui. Siekiama, kad visuose savivaldybių centruose veiktų universalūs sporto ir sveikatingumo kompleksai, o visos savivaldybės turėtų bent po vieną universalios dirbtinės dangos sporto aikštę. Lietuvoje veikia 92 pripažintos sporto (šakų) federacijos, iš jų – 5 neįgaliųjų. Sporto šakų ir sporto visiems plėtra įgyvendinama per kūno kultūros ir sporto organizacijų parengtas programas. Veiksmingai vykdant ir plėtojant Alytaus sporto ir

rekreacijos centro veiklą, bendradarbiaujant su Lietuvos Kūno kultūros ir sporto departamentu tikimasi šias investicijas pritraukti ir Alytaus miestui.

Efektyviam sportininkų rengimui užtikrinti kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės yra sudaręs didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemą, paremtą tikslinėmis sportininkų rengimo vasaros ir žiemos olimpinėms žaidynėms programomis, kasmetiniu organizacinių priemonių planu, sportininkų rengimo planais, jų mokslinio ir medicininio aprūpinimo bei kooperuotų lėšų finansiniais planais. Šios sistemos pagrindas yra 96 sporto mokymo įtaigos, o Alytaus sporto ir rekreacijos centras ir kaip regioninio sporto centras yra svarbi šios sistemos dalis.

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Strateginis veiklos programos tikslas įgyvendinamas šios programos tikslais ir uždaviniais, kurie yra grindžiami XVI Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 metų veiklos IV prioriteto „Švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatinimo politikos įgyvendinimas gerinant kokybes ir prieinamumą“ 4.6 kryptis „Lietuvos gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“. Bei XVI Lietuvos Respublikos Vyriausybės programinėmis nuostatomis.

1. Tikslas: Įgyvendinti Valstybinę sporto plėtros strategiją ir vykdyti tokią sporto politiką, kad vykdoma programa būtų naudinga regiono gyventojams, kad fizinis aktyvumas, sveika gyvensena būtų prieinami bendruomenėse, seniūnijose, kad mokiniai turėtų geras sąlygas sportuoti per, papildomo ugdymo pratybas, klubuose ir kad ši politika būtų skirta ne tik didelio sportinio meistriškumo sportininkams ugdyti, bet ir sveikai gyvensenai propaguoti, kad vyktų pakankamai seniūnijų, nacionalinių ir tarptautinių varžybų ir kitų sporto, bei kultūrinių renginių.

Uždaviniai:

 1. Skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinį ugdymą ir aktyvumą, per sportą integruoti neįgaliuosius.
 2. Dalyvauti ir skatinti nevyriausybinių kūno kultūros ir sporto organizacijų vykdomas kūno kultūros ir sveiko gyvenimo būdo puoselėjimo, sporto visiems populiarinimo, fizinio aktyvumo skatinimo,neįgaliųjų sporto ir socialinės integracijos programas ir projektus.
 3. Organizuoti tarptautines ir nacionalines konferencijas, seminarus ir kitus renginius fizinio aktyvumo skatinimo klausimais, taip pat skatinti nevyriausybines organizacijas organizuoti panašius renginius.
 4. Sudaryti sąlygas, Alytaus savivaldybės sportininkams dalyvauti sporto varžybose užsienyje, Alytuje vyktų šalies ir tarptautiniai sporto renginiai.
 5. Užtikrinti veiksmingą kūno kultūros ir sporto sistemos valdymo politikos įgyvendinimą.
 6. Administruoti Alytaus sporto ir rekreacijos centro veiklą.
 7. Aktyviai dalyvauti kūno kultūros ir sporto projektuose.

2. Tikslas: Keisti Alytaus visuomenės požiūrį į sportą, skatindami gyventojus vertinti sportą kaip vieną efektyviausių sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo priemonių. Sudarysime gyventojams palankias teisines, socialines ir ekonomines sąlygas sportuoti. Sukursime ir plėtosime ilgalaikę kūno kultūros ir sporto politiką, naudingą kiekvienam žmogui. Dalyvauti programose, naudingose sveikatai, fiziniam aktyvumui ir didelio meistriškumo sportininkams.

Uždaviniai:

 1. Skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinį ugdymą ir aktyvumą, per sportą integruoti neįgaliuosius.
 2. Rengti ir skleisti fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną skatinančią socialinę reklamą.
 3. Užtikrinti veiksmingą kūno kultūros ir sporto sistemos valdymo politikos įgyvendinimą.

3. Tikslas: Aktyvinti plėtoti bendradarbiavimą, su sporto socialine funkcija susijusiomis, institucijomis sporto, jaunimo, švietimo, turizmo srityse ir kitose srityse.

Uždaviniai:

 1. Užtikrinti veiksmingą kūno kultūros ir sporto sistemos valdymo politikos įgyvendinimą.
 2. Administruoti Alytaus sporto ir rekreacijos centro veiklą.

4. Tikslas: Prisidėti prie didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos, padedančios spręsti talentų atrankos, pradinio rengimo, rėmimo, sportininkų meistriškumo ugdymo ir tobulinimo klausimus. Siekti, kad Alytaus sporto ir rekreacijos centras taptų prieinamu kaimo ir miestelių mokiniams.

Uždaviniai:

 1. Rengti sportininkus šalies ir tarptautinės varžyboms, tobulinti sportui perspektyvaus jaunimo atrankos sistemą.
 2. Rengti nacionalinių rinktinių kandidatus, perspektyvinės pamainos sportininkus Alytaus sporto ir rekreacijos centre. Atnaujinti sporto inventorių ir modernizuoti Alytaus sporto ir rekreacijos centro sporto bazes.
 3. Sudaryti sąlygas, kad Alytaus sporto ir rekreacijos centro sportininkai dalyvautų sporto varžybose Lietuvoje ir užsienyje, Alytuje vyktų šalies ir tarptautiniai sporto renginiai.

5. Tikslas: Sudaryti patrauklias sąlygas sportuoti Alytaus miesto visuomenei, siekti sporto infrastruktūros prieinamumo, kad ji būtų, prieinama kiekvienam gyventojui jo aplinkoje ir sudarytų tinkamas sąlygas įgyvendinti įvairių amžiaus grupių asmenų fizinį ugdymą, plėtoti profesionalųjį ir mėgėjų sportą. Tam sutelkiant ir efektyviau panaudojant valstybės, privataus sektoriaus ir ES struktūrinių fondų lėšas, prioritetą skiriant ilgalaikio savaiminio sportinio ekonominio funkcionavimo modelio sukūrimui.

Uždaviniai:

 1. Pagal valstybės investicijų programą ieškoti galimybių sporto bazių statybai bei renovacijai.
 2. Veiksmingai įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtros projektus.
 3. Dalyvauti kūno kultūros ir sporto projektuose.

6. Tikslas: Prisidėti prie Lietuvos didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos tobulinimo, sudarydami galimybes talentingiems sportininkams dalyvauti respublikinėse pirmenybėse, Europos bei pasaulio čempionatuose. Dėsime reikiamas pastangas, kad Alytaus miesto sportininkai deramai rengtųsi ir dalyvautų vietiniuose ir tarptautiniuose sporto renginiuose.

Uždaviniai:

 1. Rengti sportininkus įvairiems nacionaliniams čempionatams bei nacionalinėms rinktinėms, tobulinti sportui perspektyvaus jaunimo atrankos sistemą.
 2. Sudaryti sąlygas, kad Alytaus miesto sportininkai dalyvautų vietinėse, respublikinėse sporto varžybose, Alytuje vyktų šalies ir tarptautiniai sporto renginiai.
 3. Veiksmingai įgyvendinti kūno kultūros ir sporto plėtros projektus.
 4. Dalyvauti kūno kultūros ir sporto projektuose.

7. Tikslas: Plėtoti ir skatinti sveikatingumo paslaugas, viešąją ir privačią partnerystę sporte ir fizinio ugdymo srityje, taip skatindami Alytaus miesto gyventojus gyventi sveikai.

Uždaviniai:

a. Kurti palankią aplinką ir galimybes sportuoti visiems, siekti bendruomenės gerovės kūno kultūra ir sportu stiprinant žmonių sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną, organizuoti kūno kultūros, neprofesionalaus sporto ir poilsio renginius įvairaus amžiaus žmonėms.

8. Tikslas: Organizuoti įvairią gyventojų poreikius atitinkančią veiklą kultūrinius, socialinius, sporto renginius.

Uždaviniai:

 1. Alytaus sporto ir rekreacijos centre, kurti įvairias ir patrauklias galimybės vaikams, jaunimui, suaugusiems, senjorams, taip pat neįgaliems žmonėms, šeimoms įsitraukti į sportinę kultūrinę veiklą, didinti fizinį aktyvumą, tenkinti kultūrinius, laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo įvairiuose renginiuose poreikius.
 2. Dalyvauti respublikiniuose kultūriniuose projektuose.