KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia (VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji g. 52, Alytus, įstaigos
kodas 300022462).

 

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti, 1 etatas, pareigybės
lygis – A2.

I. Direktoriaus pavaduotojo ūkiui darbo pobūdis:

1. Pastatų, patalpų, materialinių vertybių priežiūros vykdymas;
2. Bazių vedėjų darbų koordinavimas;
3. Aptarnaujančio personalo darbo planavimas, organizavimas, bei kontrolė.
4. atsakingas už darbų saugos, sveikatos bei gaisrinės saugos kontrolės bei mokymų vykdymą ir
dokumentacijos tvarkymą;
5. Užtikrina centre esančių komunikacijų (apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, gaisrinės
apsaugos, vandentiekio, centro apsaugos ir kt.) priežiūrą ir kontrolę, organizuoja gedimų šalinimą;
6. Užtikrina saugų įrenginių eksploatavimą pagal galiojančias įrenginių taisykles, organizuojant
sportinius ir kitus renginius;
7. Užtikrina, centro teritorijoje, sporto, mokomųjų pratybų, ūkio zonose esančių įrenginių techninės
būklės priežiūrą;
8. Materialinių vertybių, degalų, elektros energijos, šilumos energijos ir vandens apskaita
9. Transporto priemonių priežiūrą ir jų naudojimo kontrolė;
10. Patalpų ir pastatų priežiūra pagal darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;
11. Ekstremalių situacijų valdymo plano ir ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano
rengimas;

 

II. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti priimamas asmuo turi atitikti šiuos kvalifikacinius
reikalavimus:
1. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities ne žemesnio kaip bakalauro
kvalifikacinio laipsnio išsilavinimą.
2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. Turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus, bei vairuotojo
pažymėjimą;
4. Mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programomis, naudotis internetu ir elektroniniu
paštu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis;
5. Mokėti bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B 1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal
Bendruosiuose Europos kalbų matmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių
sistemą).
6. Gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas, gerai išmanyti
strateginio ūkinės veiklos planavimą;
7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir bazių vedėjų veiklą.
8. Išmanyti viešųjų pirkimų įstatymus, jų planavimą, organizavimą ir vykdymo procedūras;

III. Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Vadovaujamojo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
6. Priešgaisrinės saugos, bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažymėjimus.
7. Vairuotojo pažymėjimą.
8. Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaraciją.
9. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio
21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 priedas Nr. 1).

IV. Pretendentų atrankos būdas – Mišrus (testas ir pokalbis).

V. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

VI. Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-315-37622, centras@asrc.lt