Konkursą skelbia (VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras, Naujoji  g. 52, Alytus, įstaigos kodas 300022462).

Konkursas skelbiamas vyr. finansininko pareigoms užimti, 1 etatas, pareigybės lygis – A2.

 1. Vyr. finansininko darbo pobūdis:
 2. Viešojo subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymas (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo) vadovaujantis LR įstatymais ir finansinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
 3. Pilnos buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, buhalterinių duomenų analizė ir kontrolė.
 4. Finansinės atskaitomybės rengimas bei teikimas įstaigos vadovui ir steigėjui.
 5. Finansinių ataskaitų (ketvirtinių ir metinių) teikimas informacinėje sistemoje VSAKIS.
 6. Mokestinių, statistinių ir kitų ataskaitų rengimas.
 7. Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio apskaita.
 8. Išlaidų sąmatų rengimas, patvirtintų sąmatų teisingo vykdymo užtikrinimas, finansavimo lėšų naudojimo, pagal tikslinę paskirtį, užtikrinimas.
 9. Ūkinių ir finansinių operacijų registravimas apskaitoje ir apskaitos teisėtumo  užtikrinimas.
 10. Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė.
 11. Finansinių duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė, pateikimas įstaigos vadovybei.
 12. Įvairių projektų finansinių ataskaitų rengimas ir lėšų panaudojimo kontrolė.
 13. Užduočių skyrimas kasininkui, buhalteriui, kasų darbo organizavimo taisyklių laikymosi priežiūra.
 14. Kitos su buhalterine apskaita ir įstaigos finansais susijusios užduotys.
 15. Dalyvavimas įstaigos komisijų ir darbo grupių, sudarytų įstaigos direktoriaus įsakymu, darbe.
 16. Kitų, direktoriaus įsakymuose nustatytų funkcijų ar nenuolatinio pobūdžio pavedimų vykdymas tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 1. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

Vyriausiojo finansininko pareigoms užimti priimamas asmuo turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą finansinį, buhalterinį arba ekonominį išsilavinimą.
 2. Turėti ne mažiau kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį ir darbo patirties su informacinėmis apskaitos sistemomis.
 3. Išmanyti Buhalterinės apskaitos, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
 4. Gebėti planuoti, organizuoti savo darbą, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, dalykiškai vykdyti pavedimus, gebėti dirbti komandoje.
 5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gerai išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus.
 6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, UAB „Nevda“ finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema „BIUDŽETAS VS“.

III. Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
 4. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus.
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 1. Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496 priedas Nr. 1).
 2. Pretendentų atrankos būdas – Testas žodžiu  (pokalbis).
 3. Pretendentas dokumentus teikia perValstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
 4. Dokumentai priimami per 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo.

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. 8-315-37622, centras@asrc.lt.